Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden
met
betrekking tot Sinterklaasvoorstellingen

Artikel 1 Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en
overeenkomst tussen JiPi Entertainment en de bedrijven van JiPi Entertainment onder de handelsnamen Sint Nicolaas Centrale Friesland, Sint Nicolaas Centrale Groningen, Sint Nicolaas Centrale Drenthe en Kerstman Centrale Friesland, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. “De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van
door de Opdrachtnemer in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden”.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van
Opdrachtnemer.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het
overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen
te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen
van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’
van deze bepalingen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene
voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de
geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de
stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes, aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte
een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld,
vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.
2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien
de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan
wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere
heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken
kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij
anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de
offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet
gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van
een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven
prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging
overeenkomst, prijsverhoging
1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan
voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of
indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond
van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het
kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de
Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de
Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid
gewenste faciliteiten.
5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig (doch uiterlijk twee weken voor afronding van de opdracht) aan
Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft
Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en of de
uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven
aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet
eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter
beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens.
6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is
Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor
akkoord is gegeven door de binnen Opdrachtnemer bevoegde persoon en de
Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en
andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen dag, datum en
tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk
uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van
Opdrachtnemer op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op
te zeggen of te annuleren.
7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging
van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht
gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten
werkzaamheden of te leveren zaken.
8. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van
hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever
aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of
indirect ontstaan.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de
overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de
overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de
Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te
stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze
zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de
Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de
overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen
die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst binnen veertien tot zeven dagen voor uitvoering van de opdracht wordt ontbonden door de Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever voor 50% onmiddellijk opeisbaar. Indien de overeenkomst binnen zeven dagen voor uitvoering van de opdracht wordt ontbonden door de Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever voor 100% onmiddellijk opeisbaar. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
4. Artikel 4 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing indien Opdrachtgever uiterlijk 14 dagen voor het optreden op een bepaalde datum zoals overeengekomen in de overeenkomst, heeft afgemeld bij de Opdrachtnemer.
5. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 
8. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht
1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de
Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid
die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in
het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn
verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal
kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De
Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een
afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen twee weken na factuurdatum, op een
door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij
schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd
om periodiek te factureren.
2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is
de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke
rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf
het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van
het volledig verschuldigde bedrag.
3. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan
Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten
de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op
afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om
de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
4. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verlenging van voldoening buiten
rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden
berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is,
momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien
Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in
aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens
op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde
incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. Het door in het kader van de overeenkomst Opdrachtnemer geleverde blijft
eigendom van Opdrachtnemer.
2. Het door Opdrachtnemer geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het
eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als
betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het
eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem
verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen.
Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om
Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
4. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud
geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en
waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste
verzoek aan Opdracht-nemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de
verzekering is Opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig
verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht
(blijken) te zijn.
5. Voor het geval Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil
uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet
herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te
wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van
Opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen.
6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan eigendommen van
Opdrachtnemer, die voor, tijdens of terstond erna zijn toegebracht door
Opdrachtgever of diens medewerkers en of derden (gasten).

Artikel 8 Aanvullende voorwaarden
1. De Opdrachtgever zal zorgdragen voor alle verwarmingselementen. Deze zullen niet
op een hogere temperatuur gezet worden dan 20 graden Celsius.
2. De Opdrachtgever zal zorgdragen dat de ruimtes waar gewerkt wordt, rook- en
drugsvrij zijn en blijven.
3. De Opdrachtgever zal zorgdragen dat er minimaal alcoholhoudende dranken
genuttigd worden.
4. De Opdrachtgever zal zorgdragen voor een ter plaatse beschikbare kleedruimte voor
Opdrachtnemer en diens medewerkers.
5. Opdrachtgever zal zorgdragen indien de zaal hierom vraagt (bij 40 kinderen of meer
standaard verplicht ongeacht de zaal), een geluidsinstallatie aan Opdrachtnemer ter
beschikking te stellen. Deze geluidsinstallatie moet minimaal voorzien zijn van twee
draadloze microfoons. Indien de opdrachtgever hieraan niet kan voldoen zal er direct
overleg noodzakelijk zijn tussen de opdrachtgever en Opdrachtnemer om tot een
goede oplossing te komen.
6. Opdrachtgever zal zorgdragen voor voldoende parkeerplaatsen voor Opdrachtnemer.
Eventuele parkeerkosten komen altijd voor rekening van de opdrachtgever.
7. Het is opdrachtgever of haar klanten NIET toegestaan om zonder vooraf schriftelijk
gegeven toestemming professionele opnamen te (laten) maken met behulp van
filmcamera’s e.d. met als doel deze opnamen te gebruiken voor promotionele
activiteiten dan wel uitzending via een van de Nederlandse publieke of commerciële
omroepen. Opdrachtgever zal enkel na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer
filmopnames maken.
8. Opdrachtgever dient er te allen tijde voor te zorgen dat de veiligheid van de
medewerkers van Opdrachtnemer gewaarborgd is. Indien aan deze eis in de ogen
van de begeleiding van Opdrachtnemer niet is voldaan behoudt Opdrachtnemer zich
het recht voor het optreden direct te beëindigen zonder dat de plicht tot betalen
door de opdrachtgever vervalt. Door middel van het bevestigen van de overeenkomst, schriftelijke en/of mondeling, geeft opdrachtgever te kennen dat hij op de hoogte is van de inhoud van het optreden en hiermee akkoord is gegaan. 
9. Wanneer de opdrachtgever tijdens het optreden van Opdrachtnemer gebruik maakt van eigen muziek/beeldmateriaal is opdrachtgever alleen en in zijn geheel verantwoordelijk voor de rechten die eventueel door derden op de ten gehore gebrachte muziek rust. 
10. Foto- en beeldmateriaal verkregen door Opdrachtnemer mogen, tenzij anders overeengekomen, gebruikt worden op de website van Opdrachtnemer en geplaatst worden op Social-media. Indien het beeld- en fotomateriaal niet meer gepubliceerd mag worden, dient er een verzoek ingediend te worden voor het verwijderen van het desbetreffende beeld- en fotomateriaal. Dit verzoek dient gemaild te worden naar info@jipi-entertainment.nl. Opdrachtnemer dient het desbetreffende beeld- en fotomateriaal binnen 28 dagen te verwijderen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid
beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan
doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever
verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens.
3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het
bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling
van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking
heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten
gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te
laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen
worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor
zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van
directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien
de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn
leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden,
die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de
oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer
uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever
gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11 Intellectuele eigendom
Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen
op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn
zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij
geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden
wordt gebracht.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of
gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de
rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin
heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet
bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden
met betrekking tot verhuur van kostuums en rekwisieten

Artikel 1 Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en
overeenkomst tussen JiPi Entertainment en de bedrijven van JiPi Entertainment onder de handelsnamen Sint Nicolaas Centrale Friesland, Sint Nicolaas Centrale Groningen, Sint Nicolaas Centrale Drenthe en Kerstman Centrale Friesland, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. “De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van
door de verhuurder in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden”. Deze
algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van
verhuurder .
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van huurder wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het
overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
verhuurder en de huurder zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te
komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van
deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van
deze bepalingen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene
voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest
van deze algemene voorwaarden.
7. Indien verhuurder niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
verhuurder in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte
naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes, aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van verhuurder zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een
termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld,
vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.
2. Verhuurder kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de huurder redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is verhuurder daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verhuurder anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht verhuurder niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Wijziging in de opdracht
Wijzigingen van reeds verstrekte opdrachten moeten door huurder tijdig en
schriftelijk aan verhuurder ter kennis worden gebracht. verhuurder is gerechtigd
wijzigingen niet te accepteren. Wijziging in de oorspronkelijke order, van welke aard
ook, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave ten tijde van de
overeenkomst kon worden gerekend, worden aan huurder extra in rekening
gebracht. Wijziging in de reeds verstrekte opdracht kan tevens wijziging van de
eerder overeengekomen levertijd ten gevolge hebben.

Artikel 4 Plaats van levering
Als plaats van levering geldt de plaats waar verhuurder zijn beroep of bedrijf
uitoefent, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien verzending/transport
door verhuurder aan/ten behoeve van huurder plaatsvindt, vindt dit plaats voor
rekening en risico van huurder.

Artikel 5 Leveringstermijn
De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient huurder verhuurder dus schriftelijk in
gebreke te stellen.

Artikel 6 Afname
Huurder is verplicht de gehuurde zaken direct in ontvangst te nemen, zodra
verhuurder tot levering in staat is. Indien als gevolg van niet afname van de zaken
deze geheel of gedeeltelijk door verhuurder moeten worden opgeslagen, dan is deze gerechtigd de noodzakelijke opslagkosten aan huurder in rekening te brengen. Niet afname schort de betalingsverplichting van huurder niet op.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de door verhuurder geleverde zaken blijft bij verhuurder en gaat
eerst over op huurder op de dag waarop de verschuldigde huurprijs en eventueel
verschuldigde rente en kosten en een eventueel door huurder verschuldigde
schadevergoeding ter zake van de betreffende levering te zijn voldaan.

Artikel 8 Betaling
Alle betalingen dienen contant of via de bank te geschieden, tenzij anders
overeengekomen, zonder aftrek van enige korting. Verhuurder is gerechtigd de
aflevering van de zaken op te schorten indien geen betaling plaatsvindt dan wel
indien hij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de betaling zal uitblijven. Bij
levering zonder betaling dan wel bij het verstrijken van een overeengekomen
betalingstermijn is huurder aan verhuurder de wettelijke rente over het
factuurbedrag verschuldigd. Alle redelijke buitengerechtelijke kosten, die verhuurder
moet maken om tot invordering van het door huurder verschuldigde te komen, zijn
voor rekening van huurder. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van het
openstaande bedrag, degressief verlopend overeenkomstig het incassotarief van de
Nederlandse Orde van Advocaten, een en ander met een minimum van €100,-.

Artikel 9 Prijzen
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle door verhuurder gehanteerde prijzen
exclusief BTW en exclusief transportkosten, montagekosten en brandstoffen voor
zover van toepassing.

Artikel 10 Controle producten
Huurder heeft de plicht de ontvangen zaken dadelijk te controleren en zichtbare gebreken onmiddellijk te melden. Niet zichtbare gebreken dienen onmiddellijk nadat deze zijn ontdekt dan wel redelijkerwijs ontdekt hadden behoren te worden gemeld te worden. Bij niet nakoming van deze verplichting vervalt het recht van huurder zich op een gebrekkige levering te beroepen.

Artikel 11 Annulering/ontbinding
Annulering/ontbinding van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk bij wederzijds goedvinden van beide partijen dan wel bij een zodanige tekortkoming dat dit ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt. Indien huurder de overeenkomst ontbindt/annuleert en voormelde situaties niet van toepassing zijn, is hij gehouden alle door huurder ter zake gemaakte kosten c.q. gederfde winst te vergoeden, onverminderd het recht van verhuurder om nakoming van de overeenkomst te vorderen.

Artikel 12 Overmacht
Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen van verhuurder opgeschort. Indien verhuurder redelijkerwijs niet in staat is vervangende zaken te leveren en de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is dermate lang duurt, kan huurder niet langer aan deze overeenkomst gebonden worden geacht en zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien verhuurder bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan verhuurder zijn toe te rekenen. Hieronder zullen o.a. zijn begrepen stakingen, ziekte van het personeel, vervoersstoringen, storm of brand, een en ander zowel indien deze voorkomen bij het bedrijf van verhuurder als bij toeleveranciers. Verhuurder heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van zijn verbintenis verhindert intreedt nadat hij aan zijn verplichtingen had moeten voldoen.

Artikel 13 Huur/algemeen
In geval van verhuur van roerende zaken gelden ook de hierboven genoemde artikelen voor zover in het hier onderstaande dan wel in een schriftelijke overeenkomst hiervan niet uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 14 Huur/algemene verplichtingen huurder
1.Huurder dient de gehuurde zaken overeenkomstig de bestemming te gebruiken. Hij verklaart deze in goede staat te hebben ontvangen, deze in deze staat te houden en aldus na afloop van de huur weer op te leveren. In geval de zaken door verhuurder volgens de overeenkomst worden opgehaald, dient huurder deze zaken op een zorgvuldige wijze te bewaren en daartoe op een veilige plaats op te slaan totdat de zaken door verhuurder zijn opgehaald. Huurder dient de gehuurde zaken overeenkomstig de bedieningsvoorschriften te behandelen en geen veranderingen aan de gehuurde zaken aan te brengen. Huurder mag het gehuurde niet vervoeren of doen vervoeren zonder schriftelijke toestemming van verhuurder buiten het perceel, waarin de zaken volgens de overeenkomst zijn geplaatst.
2. Huurder dient verhuurder te allen tijde toegang tot de gehuurde zaken te verschaffen.
3. Onderverhuur, beschikbaarstelling en in gebruikgeving aan derden is uitsluitend mogelijk na toestemming van verhuurder. 

Artikel 15 Huur/waarborgsom
Verhuurder kan aan huurder, voordat deze de gehuurde zaken in ontvangst neemt,
een door haar vast te stellen waarborgsom in rekening brengen. Verhuurder heeft
het recht vervallen huurtermijnen, voor zover nog niet voldaan, te verrekenen met
de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie en reiniging. Verhuurder is
verplicht de waarborgsom bij beëindiging van de huurovereenkomst, indien huurder
aan al zijn verplichtingen jegens verhuurder heeft voldaan, aan huurder terug te
geven.

Artikel 16 Huur/mededelingsverplichtingen huurder
Huurder dient verhuurder onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op
huurders roerende of onroerende zaken of op de onderhavige gehuurde zaken, of
indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van verhuurder dreigen te
worden geschaad, alsmede ingeval van faillissement, aanvraag tot surseance van
betaling, onder curatele stelling en verhuizing van huurder. Huurder is verplicht om
de beslag leggende deurwaarder, curator of bewindvoerder onverwijld in te lichten
over en inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.

Artikel 17 Huur/risico en aansprakelijkheid
Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor huurder. Verhuurder zal in
geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek
aansprakelijk kunnen worden gesteld. Voorts is verhuurder nimmer aansprakelijk
voor enige door huurder geleden vervolgschade ingeval van gebreken aan het
gehuurde.

Artikel 18 Huur/schade en gebreken
1. Huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt
aan het gehuurde, toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van
schuld van de huurder of derden ofwel van overmacht.
2. Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan
verhuurder te melden. Zonder toestemming van verhuurder mag de huurder niet tot
reparatie overgaan.
3. Indien het gebrek of de schade aan het gehuurde buiten schuld van de huurder is
ontstaan, heeft de huurder, voor zover mogelijk, recht op vervanging van de
betreffende zaken gedurende de verdere duur van de overeenkomst.

Artikel 19 Huur/transport en montage gehuurde
Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zullen de gehuurde zaken door
de huurder worden gehaald en door de huurder weer worden teruggebracht. Kosten
van het vervoer zijn voor de huurder. De huurovereenkomst gaat in zodra de zaken
het bedrijf van verhuurder hebben verlaten – Huurprijzen zijn exclusief montage en
demontage, tenzij anders overeengekomen. Montage en demontage geschiedt, tenzij
schriftelijk anders wordt overeengekomen, uitsluitend door of namens huurder.
Indien montage of demontage plaatsvindt door verhuurder, zullen de hieraan
verbonden kosten geen deel uitmaken van de eigenlijke huurprijs en afzonderlijk aan
huurder in rekening worden gebracht.

Artikel 20 Huur/einde huurovereenkomst
Bij beëindiging van de huurovereenkomst zullen de gehuurde zaken in dezelfde staat
waarin deze zijn verstrekt en geheel gereinigd weer ter beschikking van verhuurder
worden gesteld. Huurder is verplicht na ommekomst van de huurperiode de
gehuurde zaken dadelijk weer ter beschikking te stellen van verhuurder. Indien
huurder niet aan deze verplichting voldoet, is verhuurder gerechtigd voor iedere dag
of gedeelte van de dag dat de zaken niet bij verhuurder zijn afgeleverd bij wege van
schadevergoeding de overeengekomen daghuurtermijn aan huurder in rekening te
brengen. Bij het retour leveren van de roerende zaken, in verband met breuken en
verschillen in aantallen, zijn de ‘magazijn’ tellingen van verhuurder bindend. Indien
bij het retour brengen blijkt, dat de zaken gebreken vertonen of beschadigd zijn c.q.
dat de huurder de zaken niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is verhuurder
gerechtigd de huurder de hieraan verbonden kosten in rekening te brengen.

Algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden
met betrekking tot cadeauservice

Artikel 1 Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en
overeenkomst tussen JiPi Entertainment en de bedrijven van JiPi Entertainment onder de handelsnamen Sint Nicolaas Centrale Friesland, Sint Nicolaas Centrale Groningen, Sint Nicolaas Centrale Drenthe en Kerstman Centrale Friesland, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. “De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van
door de Opdrachtnemer in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden”.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van
Opdrachtnemer.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het
overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen
te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen
van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’
van deze bepalingen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene
voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de
geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de
stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Prijzen
Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW, inclusief inpakkosten en inclusief
verzendkosten. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de
inhoud van haar website te wijzigen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan op de website getoonde afbeeldingen of voorbeelden. Typefouten en spelfouten zijn voorbehouden.

Artikel 3 Betaling
Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van
uw bestelling en de factuur met de totale kosten. Elke bestelling wordt pas geleverd
na betaling. U kunt betalen middels een overschrijving via bankrekening. De betaling
dient volledig binnen 14 werkdagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de
bestelling zal worden gebracht of worden meegenomen tijdens de
Sinterklaasvoorstelling welke ook bij Opdrachtnemer kan worden geboekt.
Gedurende deze dagen reserveert Opdrachtnemer de bestelde artikelen voor u.
Mocht Opdrachtnemer de betaling na afloop van deze termijn niet hebben
ontvangen, dan worden de artikelen weer vrijgegeven voor de verkoop.

Artikel 4 Levering
Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en Opdrachtnemer behoudt
zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer
dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen gelden
op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen, productwijzigingen en/of
assortimentswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door
Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel
bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders
bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Opdrachtnemer dit
mee binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
De administratie van Opdrachtnemer geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van
de door de klant aan Opdrachtnemer verstrekte opdrachten en gedane betalingen en
van door Opdrachtnemer verrichte leveringen. Opdrachtnemer erkent dat
elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de
voorwaarden erkent de klant dit eveneens.
Opdrachtnemer levert uw bestelling in principe op de dag van de bij Opdrachtnemer
geboekte Sinterklaasvoorstelling. Mocht het voor Opdrachtnemer niet mogelijk zijn
om de bestelling op de dag van de sinterklaasvoorstelling te kunnen leveren, dan
wordt er contact met opdrachtgever opgenomen voor het bezorgen van de bestelling
op een eerder nader te bepalen dag. Mocht de levertijd door omstandigheden niet
gehaald kunnen worden, dan stelt Opdrachtnemer u hiervan tijdig op de hoogte. U
heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden of u kunt een nieuwe levertijd
met Opdrachtnemer overeenkomen, zulks conform de wet kopen op afstand.

Artikel 5 Reclames en aansprakelijkheid
Opdrachtnemer doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Indien u een
product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het
product binnen 7 werkdagen na aflevering aan Opdrachtnemer te retourneren en de
overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts
geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is. Uiterlijk binnen
dertig (30) dagen na de ontbinding zal Opdrachtnemer het bedrag van het artikel op
uw rekening terugstorten. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw
rekening. Wij vragen u hier voorafgaand via e-mail melding van te maken aan
Opdrachtnemer.
U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te
inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen 7 werkdagen na
ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Opdrachtnemer te melden. Indien is
aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft
Opdrachtnemer de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan
te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde
verzendkosten van verzending daarvan te restitueren. Dit alles zal in overleg met de
fabrikant plaatsvinden. Per artikel dient bekeken te worden of u aanspraak kunt
maken op garantie. Opdrachtnemer zal contact opnemen met de leverancier en
daarna samen met u zoeken naar een gepaste oplossing.
Er wordt niet teruggenomen of geruild indien:

  • Het artikel volledig is uitgepakt, maar niet defect is;
  • Het artikel gebruikt, maar niet defect is;
  • U zelf heeft getracht een gebrek te herstellen;
  • U de gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
Alle producten die in het assortiment van Opdrachtnemer zijn opgenomen zijn
zorgvuldig uitgezocht. De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op
grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten
kunt u schriftelijk of per mail aan Opdrachtnemer voorleggen.
De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
Opdrachtnemer kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of
onvolledig is en Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of
onvolledige informatie op haar website.

Artikel 7 Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Opdrachtnemer in
geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling
op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Opdrachtnemer
gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden
naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Omstandigheden zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een
storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het
niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 8 Privacy-statement
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Opdrachtnemer gebruikt en zullen
nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor
betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

Artikel 9 Vragen
Opdrachtnemer streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben
over de diensten en/of producten van Opdrachtnemer, dan wordt Opdrachtnemer
daar graag telefonisch of per e-mail van op de hoogte gebracht.

Artikel 10 Geschillen
Opdrachtnemer zal altijd eerst zelf proberen met u een oplossing te zoeken.
Geschillen tussen de consument en Opdrachtnemer inzake te leveren of geleverde
goederen en diensten, kunnen, zowel door u als consument als door Opdrachtnemer,
worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

Artikel 11 Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit onze website’s www.jipi-entertainment.nl, www.sintnicolaascentralefriesland.nl, www.sintnicolaascentralegroningen.nl, www.sintnicolaascentraledrenthe.nl en www.kerstmancentralefriesland.nl mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.